Profil motywacyjny według prof. Stevena Reissa

Czym jest RMP

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.


16 motywatorów RMP

Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

Reiss Motivation Profile to narzędzie, które w przystępny i plastyczny sposób przedstawia skomplikowane zagadnienia związane z ludzką osobowością i motywacją. Pokazuje indywidualne wartości 16 motywatorów w formie wykresu. Motywatory przyjmują wartości od -2,00 do +2,00. W zależności od tego przedstawione są w kolorach

 • zielonym: wysoka wartość (od +0,80 do +2,00)
 • żółtym: średnia wartość (od-0,79 do +0,79)
 • pomarańczowym: niska wartość (od-2,00 do -0,80)

Zgodnie z logiką rozkładu normalnego, większość populacji osiąga wyniki poszczególnych motywatorów w zakresie od -0,79 do +0,79 (przedstawione na wykresie w kolorze żółtym). Wartości przedstawione w kolorze zielonym i pomarańczowym są mniej popularne, a tym samym bardziej charakterystyczne. Są to tak zwane drivery motywacyjne wyróżniające indywidualną osobowość. Baza normatywna składa się obecnie z ponad 40, 000 respondentów z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Na wyniki nie ma wpływu czynnik “kultury”, a większość z nich jest względnie stała w czasie.

RMP by PDK


Dlaczego warto

 • Reiss Motivation Profile to pierwsze narzędzie diagnostyczne online opisujące motywację człowieka
 • Reiss Motivation Profile jest jedynym podejściem do motywacji opartym o metodykę naukową. Został opracowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University. Wyniki badań zostały opublikowane w 17 fachowych publikacjach (z tego trzy w prestiżowych APA Journals) oraz trzech książkach, m.in opublikowanej w 2000 r. książce: “Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Action and Define Our Personalities”.
 • Wyniki Reiss Motivation Profile są wiarygodne i stałe w czasie, co zostało potwierdzone czterotygodniowymi badaniami rzetelności powtarzalności testu (ang. test-retest). Ocena rzetelności wszystkich 16 skal pomiarowych wynosi pomiędzy 0,69 i 0,88. Spójność wewnętrzna mierzona za pomocą alfa Cronbacha przyjmuje wartości pomiędzy 0,71 i 0,92. Przyjmuje się, że skala charakteryzuje się dobrymi właściowościami psychometrycznymi dla wartości powyżej 0,7. Więcej na temat rzetelności metody i badania test-retest w publikacji naukowej profesora Stevena Reissa.
 • Metoda jest mało wrażliwa na efekt “dostosowania społecznego”, czyli na ile osoba wypełniająca test jest w stanie wpłynąć na jego wynik i udzielić pożądanych odpowiedzi. Wpływ tego efektu zmierzony przy pomocy skali Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) wynosi poniżej 3% i jest bardzo niewielki.
 • Reiss Motivation Profile opisuje indywidualność ludzkiej osobowości. RMP nie grupuje, nie kategoryzuje ani nie wprowadza typologii osobowości, możliwych jest ponad 6.000.000 kombinacji motywatorów.
 • Reiss Motivation Profile w odróżnieniu od innych testów osobowościowych nie bada zachowań, ale pokazuje, w jaki sposób i dlaczego do nich dochodzi. RMP umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikającego z indywidualnego systemu wartości.
 • Reiss Motivation Profile opisuje jakie motywatory i wartości życiowe są ważne dla ludzi, z którymi pracujemy. To pozwala z kolei świadomie dobierać najbardziej efektywne środki motywacyjne.
 • Reiss Motivation Profile jest z powodzeniem stosowany w profesjonalnym sporcie czyli w dziedzinie, w której organizm i motywacja człowieka poddawane są ekstrymalnym próbom.

Zastosowanie

Zastosowanie RMP

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie zaawansowana znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • Jak najefektywniej zarządzać relacjami w pracy: z przełożonym, podwładnymi, klientami, dostawcami?
 • W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?
 • Jak dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika?
 • Jak zmotywować siebie do działania?
 • Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę?
 • Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?

Rozwój kadry zarządzającej

Zarządzanie ludźmi, a szczególnie ich motywowanie, należy do jednych z najtrudniejszych zadań osoby zarządzającej. RMP daje całkowicie nowe możliwości w tym zakresie: pozwala na lepsze poznanie własnego indywidualnego stylu zarządzania oraz indywidualnej motywacji pracowników.

Dotychczas określone działania motywacyjne były najczęściej kierowane do grupy pracowników. A przecież każdy jest inny i potrzebuje innych bodźców, aby zmienić bądź dopasować zachowanie. Większość znanych na rynku narzędzi HR-owych bada zachowania i kompetencje pracowników, nie wskazując ich przyczyn. Dopiero RMP wyjaśnia, że poprzez poznanie i zaspokojenie motywatorów pracowników można dotrzeć do ich wewnętrznej motywacji, wpłynąć na zachowanie oraz poziom zaangażowania.

Kluczem do sukcesu jest poznanie indywidualnego systemu wartości, którym pracownicy podświadomie się kierują. W kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów zgodnych z tymi wartościami. Jedynie wówczas, gdy wartości zwane motywatorami będą zaspakajane, wykonywana przez nich praca będzie sprawiała im więcej radości. Będą oni czuli się bardziej zmotywowani, a co się z tym wiąże – będą bardziej efektywni, ponieważ praca będzie przychodziła im z łatwością.

Dziś nie wystarczy, aby cele były formułowane według zasady SMART. Muszą one być dodatkowo zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające:

 • poznają efektywne narzędzie do zarządzania ludźmi,
 • potrafią indywidualnie zmotywować pracowników,
 • wiedzą jak się komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • lepiej poznają samego siebie i swój indywidualny styl zarządzania

Budowanie zespołów

Aby zespół był czymś więcej niż grupą pracowników, należy poświęcić wiele uwagi na jego dobór i rozwój. Dzięki temu, że RMP uświadamia motywatory, których pochodną są zachowania, bardzo łatwo jest dobrać zespół, według wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Im więcej zespół posiada wspólnych motywatorów, tym praca zespołu jest efektywniejsza, a ilość konfliktów mniejsza. Wzrasta również zrozumienie dla pozostałych członków zespołu. Zespół taki jest łatwiejszy do zarządzania, ponieważ komunikacja, wyznaczanie celów i sposób delegowania zadań odnoszą się do mniejszej ilości motywatorów niż jest to w przypadku zespołów całkowicie zróżnicowanych.

W przypadku istniejącego zespołu RMP pomaga nie tylko odkryć potencjał i talenty poszczególnych pracowników, ale również zdefiniować różnice i cechy wspólne członków zespołu.

RMP może być pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego kierownika. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowościowego .

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.

Rozwój pracowników

Zastosowanie RMP w działaniach mających na celu rozwój pracowników pomaga odkryć ich (ukryte) talenty, (wrodzone) predyspozycje i (podświadome) zdolności. Często sami nie są świadomi swoich możliwości i dopiero przy udziale fachowego wsparcia są w stanie wyodrębnić te wartości, które są dla nich w życiu istotne i mogą być pomocne w pracy. Stworzenie w miejscu pracy warunków umożliwiających zaspokajanie wewnętrznych potrzeb pracownika sprawi, że będzie on bardziej zmotywowany, będzie chętniej przychodził do pracy oraz będzie pracował efektywniej.

Dodatkowo RMP uczy tolerancji i daje możliwość spojrzenie na samego siebie przez pryzmat innych osób. Pozwala zrozumieć, dlaczego osoby oceniane pozytywnie posiadają zazwyczaj bardzo podobne kombinacje motywatorów.

Dzięki zastosowaniu RMP:

 • pracownicy lepiej poznają samego siebie,
 • zadania są przydzielane zgodnie z talentami i potrzebami pracowników,
 • wzrasta samoakceptacja pracownika,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

Rekrutacja

Aby znaleźć odpowiednich kandydatów na określone stanowisko nie wystarczy już tylko analiza istotnych zachowań czy też dotychczasowych osiągnięć aplikantów. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, skąd biorą się te zachowania i co je wywołuje. Dzięki temu wzrośnie prawdopodobieństwo trafnego wyboru zarówno z perspektywy firmy jak i kandydata, który zwiąże się z pracodawcą na długo.

RMP odnosi się do osobowości i daje możliwość stworzenia preferowanego Reiss Motivation Profile dla osoby pożądanej na danym stanowisku. Rozwiązanie takie sprawdza się szczególnie w sytuacjach, kiedy istnieje grupa osób wykonujących daną pracą i poszukiwana jest kolejna osoba (np. dodatkowy członek zespołu sprzedażowego, dyrektor handlowy kolejnego oddziału).

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym:

 • wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
 • rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
 • badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
 • wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
 • spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl